Obavijesti
Подробнее на сайте: https://buildbighouse.ru https://samsdelairemont.ru
https://buildthehouse.ru https://daoconstruct.ruhttps://inedvijimosti.ru https://econedvijimosti.ru https://thehousebuilder.ruhttps://primohouse.ruhttps://currenthouse.ru https://sdelaisvoidom.ruhttp://repair-yourself.ruhttps://houseconstruct.ruhttps://fullconstruct.ru https://zedconstruct.ru https://dohomebuild.ru
saopcenjezajavnostPovodom optužbi od strane pojedinih predstavnika pravoslavne i katoličke vjerske zajednice u Bosni Hercegovini, ali i pojedinih medijskih kuća na račun rada i djelovanja pripadnika naše organizacije, želimo izraziti žaljenje zbog mnoštva neistina koje su iznesene tom prilikom.
Pripadnici naše organizacije ni na koji način nisu niti jednog i jedinog nemuslimana prisiljavali na prelazak na Islam, ali jesu dostavljali nemuslimanima, kao i muslimanima informativni materijal o održavanju javne tribine na kojoj će dva konvertita u Islam, Sven Lau (njemac) i Efstathios Tsiounis (grk), govoriti o svome putu prelaska na Islam. Također, negiramo da je iko od aktivista naše organizacije lijepio plakate na vrata crkve. Što se tiče promotivnih letaka, koji su u konkretnom slučaju imali ulogu svojevrsne pozivnice, opće je poznato, kao i prihvatljivo, te spada u kontekst građanske kulture da se isti dostavljaju na adekvatne adrese. Zašto je to opasno ili provokativno kada se neko pozove na tribinu na kojoj bivši kršćani, a danas muslimani, govore o razlozima svoga prihvatanja islama? U prilogu Vam, u nadi da ćete ga objaviti, šaljemo i letak, za koji neki smatraju da je sporan.
Mi smo postupili u skladu sa kur'anskim načelima objavljenim od Uzvišenog Stvoritelja u posljednjoj Božjoj objavi, a koja glase u prijevodu značenja:
“Ti sa svakim lijepo postupaj, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni”
(El-A´raf- Bedemi 199.)
Nema prisile u vjeru, pravi put se jasno razlikuje od zablude! (El-Bekare, 256.)Također smo postupili u skladu sa riječima Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Dostavite od mene, pa makar i ajet!" (Buharija, 3461)
Mi možemo shvatiti da svi oni koji nas napadaju iz predrasuda neće prihvatiti argumentaciju ispravnosti naših postupaka Kur'anom i hadisom Poslanika s.a.w.s.. Zbog takvih želimo istaknuti da su naši postupci također sukladni sa Općom deklaracijom o ljudskim pravima koja je usvojena i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 10. prosinca 1948. godine (rezolucija br. 217 /III/), a iz koje izdvajamo slijedeće članove:

Članak 1.
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.

Članak 18.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktičnim vršenjem, bogoslužjem i obredima.

Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.

Članak 20.
1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.
2. Nitko se ne smije prisiljavati na pripadanje nekoj udruzi.

Članak 28.
Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu se prava i slobode utvrđene ovom Deklaracijom mogu u punoj mjeri ostvariti.

Članak 30.
Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo neke države, grupe ili pojedinca da poduzmu bilo koju akciju ili izvrše bilo koji čin kojim se poništava neko od ovdje utvrđenih prava i sloboda.

Prema međunarodno prihvaćenoj definiciji sloboda vjeroispovjesti ili sloboda vjere je jedna od osnovnih temeljnih i ljudskih prava, koje odlikuju sloboda izražavanja svojih svjetonazornih ili vjerskih uvjerenja pojedinca ili skupine ljudi. Uključuje i slobodu promicanja vjere i neometano izvođenje obreda.
Također, negiramo da u našem radu postoje elementi prozelitizma koji nam se nepravedno žele imputirati.

Ovim putem izražavamo bojazan da se ovakvim verbalnim napadima na rad naše organizacije direktno ugrožavaju gore navedena osnovna ljudska prava sloboda mišljenja, savjesti i vjere, slobode mijenjanja vjera ili uvjerenja, slobode mišljenja i izražavanja, slobode zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka, slobode traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice, te slobode mirnog okupljanja i udruživanja.

Pozivamo nadležne institucije da preispitaju sve gore navedene oblike ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

PR služba organizacije Poziv u Raj
Service for Creative Solutions
''Sporni'' letak
pozivurajletak1
''Sporni'' letak
pozivurajletak2