Tekstovi

Hatib: Salih Alu Talib

‘’Allaha se bojte istinskom bogobojaznošću i čvrsto se islama držite, jer znajte da ćete sutra pred Allahom stajati, za svoja djela račun polagati i za svoj trud nagrađeni ili kažnjeni biti. Prebivalište će biti Džennet ili Džehennem. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.’’ (El-Hašr, 3.) Allahovi robovi, svaki musliman je kod Allaha zaštićen i ima svoju vrijednost. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nestanak dunjaluka lakši je Allahu od prolijevanja krvi muslimana.” Šerijat je došao sa smjernicama, bontonom, zakonima i propisima koji štite i čuvaju sve ono što je sveto. Ti zakoni i propisi štite muslimana i od najmanjeg uznemiravanja, pa čak i njegove emocije i osjećaje. Islam je utemeljio princip bratstva, koji zahtijeva da se prema bratu po vjeri čini dobročinstvo i da ga ne uznemiravamo na bilo koji način. Uzvišeni Allah rekao je: ‘’Samo su pravi vjernici braća.” (El-Hudžurat, 10.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Ne zavidite jedni drugima, nemojte zlonamjerno podizati cijenu robe, ne namećite se jedni drugima u kupoprodaji. Budite, Allahovi robovi, braća! Musliman je brat drugom muslimanu: ne čini mu nepravdu, ne omalovažava ga, ne ostavlja ga na cjedilu. Bogobojaznost je ovdje’’ – pa je tri puta pokazao na svoja prsa. ‘’Čovjeku je dovoljno zla da prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu sveti su život, imetak i čast drugog muslimana.” (Muslim) Skrnaviti ovu svetost i nauditi muslimanu jedan je od najvećih grijeha.

Uzvišeni Allah rekao je: “Oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.” (El-Ahzab, 58.). Zločin i grijeh su još veći ako se uznemiravaju odabrani i čestiti vjernici. U hadisi-kudsijju koji se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stoji da je Uzvišeni rekao: “Ko bude uznemiravao Moga prijatelja, Ja mu objavljujem rat.” (Buhari) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je: “Koji musliman je najbolji?” Rekao je: “Onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani.” U uznemiravanje muslimana spada i to da ih uznemiravamo po putevima, na javnim mjestima, tako što ćemo bez ikakvog poštovanja i obzira bacati i ostavljati otpatke. Islam zabranjuje da se uznemirava i onaj ko živi pod zaštitom islamske države, a kamoli da se uznemirava vjernik – musliman. Ono što najviše uznemirava muslimana jeste psovanje, grdnja, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi i kaljanje časti. Uzvišeni Allah rekao je: ‘’...i kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno.” (En-Nur, 15.) Prenosi Ibn Omer da se jedne prilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na minber i povišenim glasom rekao: ‘’O skupino onih koji su svojim jezicima povjerovali, a iman u njihova srca još nije ušao! Ne uznemiravajte muslimane, ne sramotite ih i ne tragajte za njihovim mahanama, jer onaj ko bude istraživao mahane svoga brata muslimana, Allah će istraživati njegove mahane, a kome Allah bude istraživao mahane, osramotit će ga...

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 327) ovdje