Tekstovi

Nakon 11.septembra 2001.godine u Sjedinjenim Ameri?kim Državama nastupilo je novo vrijeme za islam i muslimane. Islam je danas postao jedna od najvažnijih tema ameri?kog društva.

Islam je postao jednako bitan za ve?inu gra?ana Amerike. Na jednoj strani su oni koji mrze islam i koji svaki dan rade na širenju mržnje i straha od islama, na drugoj strani su oni koji vole islam i koji rade na promociji islama, a izme?u njih su neutralni posmatra?i koji s posebnom pažnjom prate obra?un spomenute prve dvije strane. Bez obzira na opredjeljenost svi troše milione dolara na islam. U posljednjih desetak godina u Americi je na polju islamofobije utrošeno najmanje stotinu miliona ameri?kih dolara. Islamofobi?ne grupe, koje predvode mrzitelji islama kao što je Pamela Geller, redovno dobivaju desetine miliona dolara od svojih bogatih sponzora za širenje mržnje i straha od islama u Americi. Ovakve grupe ameri?ka javnost ve? prepoznaje kao „ industriju islamofobije“. Odgovor muslimana na širenje islamofobije ?esto je odlu?an i veoma kvalitetan. Ameri?ki muslimani i njihove organizacije u posljednje vrijeme organiziraju opsežne javne kampanje promocije islama. Na ulicama ameri?kih velikih gradova u posljednje vrijeme prisutno je veoma dosta reklamnih poruka u kojima se širi mržnja protiv islama i muslimana ili se promovira islam.

Iako islamofobisti troše daleko više novca na širenja mržnje i straha od islama, prema svim analizama oni imaju daleko manje uspjeha od muslimana koji promoviraju islam. ?ak bi se moglo re?i da islamofobisti svojim agresivnim kampanjama tako samo pomažu islam, jer tada muslimani dobivaju otvorenu priliku da slobodno promoviraju islam. Na kraju dolazimo da jasne ra?unice, na islam se u Americi svake godine troši desetine miliona dolara.